INposition

Anna Horčinová

V druhej prezentovanej sérii //INposition// (2013) Anna Horčinová hravou manipuláciou s telesným fragmentom podáva existenciálnu výpoveď, pojednáva o telesných či duševných obmedzeniach. Pomocou tela sa Horčinová pokúša o prekročenie nebadanej hranice medzi subjektom a svetom. Telo nedematerializuje, zobrazuje jeho celistvosť na poli vonkajšej i vnútornej reflexie. Na fotografiách zachytáva mladých ľudí (opäť najmä tanečníkov), ktorí zosobňujú aspekty univerzálnych situácií a vzťahov. Prevažne pokojné polohy tela sa striedajú s polohami evokujúcimi napätie. Neutrálne prostredie umožňuje upriamiť pozornosť na dominujúci ľudský prvok a na vzájomnú interakciu postáv. Fotografie rôznych formátov vyjadrujú diverzitu prístupov a interpretácií. Inštalácia konštruuje naratívne hypotézy a konotácie, ktorými sprostredkuje nepatrnú dávku fiktívnej intimity. Kontaktujte nás prosím pro zjištění možných formátů a odpovídajících cen.

INposition
12 kusů